Emre D. / Ýstanbul


“Merhaba, ben 18 yaþýnda yeni reþit bir gencim. Herkes gibi benim de hayalini yaþadýðým ve bir an once gelsin dediðim yaþtý.”


Gelmez olaydý. Benim için büyük bir hayal kýrýklýðý oldu. Reþit olur olmaz geneleve gittim. Kadýn benimkini görür görmez sýrýttý. Zaten o ruh haliyle ilk seferimi de yapamamýþ oldum. O kadar çok soðudum ki. 2 sene boyunca 31 çekmek bile istemedim. Sonra internetten ilaçlar, haplar almaya baþladým. Her þeyi denedim. Pompa filan hiç bir iþe yaramadý. Ta ki bir arkadaþýmýn tavsiyesi olan RedHoneye kadar.

Redhoney benim hayatýmý kurtardý. Ýlk hafta büyüme anlamýnda bir þey anlamadým zaten yer yemez 4-5 cm uzatacak hali yok. Bu tür hayallere kapýlmayýn böyle bir þey zaten mümkün olamaz. Büyümesini istiyorsanýz 2-3 ay kullanmalýsýnýz.neyse ben düzenli kullandým ve penis boyun 6 cm uzadý. Hem de geniþledi. Artýk normal boya ulaþtým. Süpersin Redhoney
Buðra D. / Manisa


“3 ayda tam6,5 cm. Bu ne biçim bir ürün böyle. ”


Ya aslýnda ben bunu performans olsun diye almýþtým. Öyle 10 dakkada bitsin istemiyordum iliþkim. Sonuçta hem daha büyük bir penisim oldu hem de daha enerjik oldum.


Kýzlar benim alete bayýlýyor. Hep derlerdi iþlevi önemli diye. Tamam o da önemli ama büyük olmasý daha bir etki etti. Yarým saat oral sex yapan kadýnlar oldu habire tutmak istiyorlar. Þimdi daha çok kullanýcam, sihirli bir þey bu redhoney.
Mehmet Y. / Ýzmir


“Nasýl büyümesin ki o kadar git gelden sonra. Ben resmen bir sex makinasýna dönüþtüm. En güzel yaný da karýlar hasta oluyor. ”

Evet beyler, redhoney resmen baðýmlýlýk yapýyor. Eðer performans ya da küçüklük sorununuz yoksa hiç baþlamayýn derim. Çünkü bir kere bunu kullanýp iliþkiye girdiyseniz yaþadýðýnýz performans ve zevk sayesinde her defasýnda kullanmak istiyorsunuz. Bir nevi su gibi bir ihtiyaç oluyor.Ben bu redhoney macerasýna internette dolaþýrken rastladým. Yurt dýþý formlardan filan araþtýrdým. Tüm dünyada satýlan bir macunmuþ. Özellikle porno film oyuncularý kullanýyormuþ. Zaten ben de öyle ikna oldum yoksa pek inanmam böyle interntten satýlan þeylere. Ama bu gerçekten baþkaymýþ. Penisiniz ister istemez büyüyor. Nasýl büyümesin ki o kadar git gelden sonra. Ben resmen bir sex makinasýna dönüþtüm. En güzel yaný da karýlar hasta oluyor.
Mehmet Y. / Ýzmir


“Redhoney ilk haftada bir þey hissetmiyorsunuz. Ama ikinci hafta büyüdüðünü görüyorsunuz. Hele ki verdiði enerji tarif edilemez. Bir gün abartýp yarým þiþeyi devirdim. Bütün gün nerdeyse 6-7 saat seviþtim.”
Bizim okulda herkes redhoney kullanýyor. Yeni nesil bir ilaç. Hiç biri de demiyor ki benimki küçük o yüzden kullanýyorum. Hepsi performans artýrýcý için diyor. Ben erkek gibi diyorum ki daha büyük olsun. Oldu da. Sadece 2 ayda 4 cm büyüme ve kalýnlaþma oldu benimkinde.

Redhoney ilk haftada bir þey hissetmiyorsunuz. Ama ikinci hafta büyüdüðünü görüyorsunuz. Hele ki verdiði enerji tarif edilemez. Bir gün abartýp yarým þiþeyi devirdim. Bütün gün nerdeyse 6-7 saat seviþtim. Üstelik boþalmayý da geciktiriyor. Fiyatý uygunken 3-4 þiþe stoklayýn derim, yoksa yakýn zamanda herkes keþfedince fiyatý artar bunun demedi demeyin.oluyor.

 • Mehmet Ü

  Red Honey resmen bir mucize. 2 ayda 4 cm penis uzunluðuna ulaþtým acayip kalýnlaþtý. þimdi daha büyük daha gösteriþli. kadýnlar bayýlýyor. 2 kutu daha sipariþ verdim. verdiðim paraya sonuna kadar helal olsun.

  Cemil A.

  arkadaþlar gerçekten iþe yarýyor mu?

  Erdem K.

  valla ne kadar anlatsak boþ, dene ve gör derim. bunca erkekte iþe yaradý, sende de yarar bence

 • Demir B.

  iþte ne kadar büyüdüðünün kanýtý. arkadaþlar penis büyük bile olsa bundan kullanýn derim. hem daha büyük olsun ne zararý var ki büyük iyidir, üsteli acayip bir güç var, 2-3 posta rahatlýkla yapýlýyor.

 • Selim S.

  Benim penisin ereksiyon hali 13 cm sizce kullanmalý mýyým?

  Abdullah Ö.

  Arkadaþým penis boyutun küçük kategorisinde, en az 18cm olmalý. 2-3 kutu al 3 aya normale dönersin. Berk A. Sonra da kullanmaya devam et ki daha da büyüsün

  Burak A.

  siz de benim gibi küçük penisli olmaktan utanýyyorsanýz, hemen red honeye baþlayýn bir daha da utanmayýn. red honey çok hýzlý etki ediyor. eskiden parmak gibi olan penisim þimdilik orta parmaðýmdan daha uzun. ama red honey kullanmaya devam bileðim gibi oluncaya kadar devam.

  Cem A.

  3 ayda 7 cm, sanýrým rekor bende.

 • Emre S.

  karýsýný tatmin edememek nasýl bir duygu bilemzsiniz. biz görücü usulu evlendik. dolayýsýyla eþimle önceden bir iliþkimiz olmadý. ilk gece çok üzüldüm. çünkü onu mutlu edememiþtim. bu böyle 4 sene sürdü. red honey sayesinde ilk defa kadýnýmý mutlu ettim. daha büyük bir penisim vardý üstelik sex yapaya da doyamýyorduk.

 • Kemal Y.

  Oh be sonunda ben de doyasýya bi sex yaþadým. Eyvallah Red honey.

 • Görkem M.

  Benim penis büyüklük sorunum yok da erken boþalýyorum, iþe yarar mý?

  Mehmet C.

  Ben de ayný sorun var aga. Red honey ile 2 dakkada boþalsan bile 10 saniye sonra tekrar dimdik oluyor. 4-5 gidersin.

 • Doruk B.

  ben 15 yaþýmda re honey kullanmaya baþladým. arkadaþlarýmýnkinin 2 katý penisim var. Mektebe gittiðimizde karýlar bana bayýlýyor ve yarý fiyatýna beraber oluyorum. bazýlarý paran yoksa sonra verirsin sen gel hele diyorlar. Bütün arkadaþlar bana özenerek bakýyor.

 • Gökçe P.

  Bana bi arkadaþým tavisye etti. 2 kutu sipariþ verdim. Paylaþýmlarýmý yazýcam

  Beytullah Y.

  arkadaþlar düzenli kullanýn red honeyi. ben çok ürün kullandým ama red honey gibi etkilisini görmedim. Penis büyütmesi bi yana uzun süre performans saðlyor. hep kullanýn

 • Ýsmail Ç.

  oldukça güçlü oldum red honey sayesinde. üstelik þöhretim de arttý. kýzlar beni parmakla göstreriyor. çünkü onlarý gerçekten çok tatmin ediyorum. çoðu arkadaþým 4-5 saniyede boþalýrken ben red honey sayesinde saatlerce gidip geliyorum. harika bir duygu.

 • Mustafa F.

  Uzun geceler istioyrsanýz hiç durmayýn alýn ve 1 hafta sonra bakýn neler oluyor

 • Dursun D.

  hep söylenir ya boyu deðil iþlevi önemli diye. bence hikaye çünkü boyu daha önemliymiþ. sen istediðin kadar git-gel kadýnda yeterince derinliðe ulaþamýyorsan boþ. red honey ile bir boða oluyorsunuz.

 • Mahmut ü

  Arkadaþlar bunun yanýnda ek bi þey kullanalým mý hap filan

  Arda Y.

  Hiç gerek yok.